Hertz Freerider – regler och villkor för dig som kör våra hyrbilar


Regler för användning av Hertz hyrbilar

Alla som har svenskt körkort och svenskt personnummer kan ansöka om medlemskap i Hertz Freerider, men för att kunna köra våra bilar måste du ha haft körkort i minst ett år, dvs vara minst 19 år gammal. Bilen får köras inom Sverige av dig som tecknat hyresavtalet. Om bilen körs av en annan person eller körs olovligt utanför Sveriges gränser gäller inte de skadekostnadsreduceringar som finns angivna i avtalet och du kommer att stängas av från Freerider.


Du får inte hyra ut bilen till någon annan person. Att använda bilen till transport av personer eller gods mot betalning är inte tillåtet. Du får inte heller använda bilen till att dra, skjuta, ge starthjälp eller flytta ett annat fordon. Däremot får bilar med draganordning användas för att dra släpfordon. Det är inte tillåtet att använda bilen i motortävlingar.


En kopia av hyresavtalet ska alltid förvaras i bilen och på begäran visas för polis, tull eller annan person som handlar i Hertz Biluthyrnings intresse. Hertz ska tillhandahålla bilen vid avtalad tidpunkt och ansvarar för att den vid utlämnandet är i funktionsdugligt och lagenligt skick.


Skötsel av bilen

Du ansvarar för att bilen bevaras i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om du inte uppfyller detta villkor har Hertz rätt att häva avtalet.


Åtgärder vid fel, skada eller stöld och Hertz Biluthyrnings ansvar

Om det uppstår fel eller skada på bilen under hyrestiden ska du genast informera Hertz Biluthyrning. Detta gäller även vid stöld. Hertz ska därefter meddela dig vad du ska göra, t.ex. en skadeanmälan, en polisanmälan, en skadebesiktning etc. Det är ditt ansvar att genast skicka en skadeanmälan/polisanmälan till Hertz. Om du missar att utföra anvisade åtgärder ansvarar du gentemot Hertz för uppkommen skada.


Du ska alltid kontakta Hertz eller anvisad vägassistans för bedömning av reparation eller byte av reservdelar under hyrestiden. Reparationskostnaden ska ersättas av Hertz om inte du enligt hyresavtalet ska svara för kostnaden (se information om ersättningsskyldighet nedan). För att få ersättning ska du kunna styrka dina utlägg med kvitto. Utbytta trasiga delar ska lämnas till Hertz vid hyrestidens slut.


Ditt ansvar vid överträdelse av trafik- och/eller parkeringsbestämmelser

Du ansvarar gentemot Hertz för kostnader, till följd av brott mot trafik- eller parkeringsbestämmelser, som drabbar Hertz i egenskap av bilens ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av fel och brister på bilen som du inte känt till. Om du inte betalar eventuella böter eller avgifter i tid, och Hertz i egenskap av bilens ägare tvingas betala dem, har Hertz rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera dig en expeditionskostnad på 300 kronor, inklusive moms, för varje överträdelse.


Ditt ansvar och din ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av bilen

Du ansvarar gentemot Hertz för att bilen inte skadas eller kommer bort under hyrestiden. Du går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på fel eller brister i hyrbilen. Du är skyldig att ta del av den kvalitetspärm som följer med varje bil.


Du ska betala ersättning till Hertz för skador som du är ansvarig för enligt följande(alla summor nedan ink moms):


  • Vagnskada8 500 kr
  • Trafikskada3 500 kr
  • Stöld8 500 kr
  • Stöld med nyckelbilens fulla värde
  • Brandskada8 500 kr
  • Glasskada10 000 kr
  • Bärgning och räddning8 500 kr
  • Skada, eget vållande av förare under 25 år2 000 kr

För skåpbilar tillkommer en extra självrisk på 1 500 kronor för alla moment. Är du under 25 år tillkommer en extra självrisk på 2 000 kronor för varje uppräknat moment.


Vid stöld eller annan händelse som innebär att bilen inte kan återlämnas till avtalad plats gäller ingen skadekostnadsreducering om du inte kan återlämna bilens nycklar utan dröjsmål. För att skadekostnadsreduceringen ska gälla måste du uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren.


Vid parkeringsskador, och/eller om annan bilförare smitit samt vid stöld krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.


Du ansvarar för att besiktiga bilen vid utlämnandet och tillsammans med Hertz personal kontrollera att eventuella skador finns registrerade i bilens skadepärm.


Om det uppstår skador till följd av felaktig skötsel eller vårdslöshet är du ansvarig för att betala bärgningskostnader direkt till anlitad bilbärgare. Skadekostnadsreduceringen omfattar inte skador som uppstått genom vårdslöshet eller slarv, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Punktering eller skador som uppkommit genom bränslestopp omfattas inte heller av skadekostnadsreduceringen.


Begränsning av skada

Det är både ditt och Hertz ansvar att utföra rimliga åtgärder för att begränsa eventuella skador. Gör du inte det får du själv stå för motsvarande del av kostnaden. Överenskomna försäkringar och skadekostnadsreduceringar gäller endast om du fullgör dina skyldigheter enligt hyresavtalet.


Återlämning av hyrbil

Gällande Hertz Freerider så skall bilen alltid köras raka vägen till mottagande station direkt efterupphämtandet! Du ska vid överenskommen tidpunkt återlämna bilen på avtalad plats. Återlämnandet ska ske under Hertzstationens normala öppettid eller, om uthyrningskontoret är stängt, i nyckelinkastet. Om du inte återlämnar bilen enligt avtalet är du alltid skyldig att ersätta Hertz för de kostnader som varit nödvändiga för att föra tillbaka bilen till aktuellt uthyrningskontor.


Du är också skyldig att betala ytterligare hyra vid försenad återlämning, om detta inte kan relateras till uthyrarens ansvar. Om bilen vid återlämnandet är vanvårdad eller nedsmutsad utöver vad som uppstår genom normal användning har Hertz rätt att ta ut en rimlig kostnad för att ställa iordning bilen. Det är förbjudet att använda bilen efter hyrestidens slut.


Hertz Biluthyrnings hävningsrätt- och återtaganderätt

Hertz har rätt att häva avtalet om:


a) hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom eller henne om detta

b) bilen utsätts för onormal körning eller missköts så att det finns en stor risk för värdeminskning

c) du i övrigt struntar i bestämmelserna i detta avtal.

d) du utan Hertz Biluthyrnings skriftliga tillstånd för eller försöker föra bilen ut ur Sverige.


Om Hertz häver avtalet har de rätt att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att återta bilen. Detta innebär att polis/tull eller annan som handlar i Hertz intresse har rätt att omhänderta och förvara bilen. Du är ansvarig för samtliga kostnader som Hertz drabbas av om du olovligen kört eller försökt köra fordonet utanför Sverige eller de länder Hertz skriftligen godkänt. Skulle det uppstå driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls, upphör avtalet att gälla efter det att du kontaktat Hertz och vid stöld även gjort polisanmälan.


BURF:s BUS - Biluthyrarna Sveriges informationssystem

Om du bryter mot ovan nämnda villkor eller på annat sätt är orsak till skada av hyrbilen rapporteras detta rutinmässigt till BURF:s informationssystem. Systemet finns tillgängligt för de biluthyrningsföretag som är anslutna till BURF med rekommendation om att inte hyra ut bilar till de personer som finns angivna i systemet. Du kommer även bli avstängd från Hertz Freerider.


Behandling av personuppgifter

Hertz behandlar dina personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna uppfylla sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt hyresavtalet. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor med mera. Dina personuppgifter används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifterna för avtalets utförande samt, i de fall du inte skriftligen motsätter dig det, för marknadskommunikation. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalet avslutats.


Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registreras. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.